دسترسی سریع

21

3

4_2

10_1

پوستر همایش
Poster
پرداخت تعرفه ها

پرداخت تعرفه ها

فرمت پوستر همايش

فرمت پوستر همايش  template_poster

دستورالعمل تدوين و نگارش پوستر همايش:

۱- پوستر بايد در ابعاد ۷۰ سانتي متر براي ارتفاع و ۵۰ سانتي متر براي عرض تهيه شود. (پوسترهاي همايش بصورت عمودي طرح و نگارش شود). مطالب بايد حداقل ۳ سانتي متر از حاشيه پوستر فاصله داشته باشد.

۲- متن پوستر بايستي به زبان فارسي نوشته شود.

۳- پوستر بايد به صورت يكپارچه در يك صفحه تهيه شود، دبيرخانه همايش به هيچ عنوان پوسترهاي تهيه شده بر روي كاغذ هاي A۴ را نمي پذيرد.

۴- براي زمينه پوستر از فرمت پوستر موجود در سايت همايش استفاده شود.

۵- در پوستر ها بايد كليه نكته هاي ضروري مربوط به يك مقاله كامل به ترتيب زير رعايت شود:

الف) عنوان مقاله، نام كامل نويسندگان (نام نويسنده اصلي با ستاره مشخص شود و زير نام ارائه دهنده خط كشيده شود)، نام و آدرس دانشگاه يا موسسه، متن اصلي مقاله شامل مقدمه، روش كار، نتايج و بحث و مراجع

ب) متن انگليسي : عنوان ۵۰- متن حداقل فونت ۲۰

ج) متن فارسي: عنوان ۵۰ -متن حداقل فونت ۲۲

6- افراد بسته به سليقه خود ميتوانند فونت را انتخاب كنند.

7- از پذيرش پوسترهايي كه بصورت افقي تدوين و نگارش شده باشد، معذوريم.

فرمت پوستر همايش  template_poster