دعوت به حضور در كنفرانس.
1398/04/05

پژوهشگران ارجمندي كه در سايت كنفرانس( ششمين همايش ملي پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ايران) به صورت شركت حضوري ثبت نام كرده اند، نيازي به دعوت نامه ندارند و بر اساس فهرست پذيرش مي شوند. تلفن پشتيباني 09017242753