ثبت نام و ارسال مقاله به همايش ششم ملي
1397/08/02

امكان ثبت نام و ارسال مقاله به ششمين همايش ملي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايران در
سايت هاي  www.5iicmo.com   , www.6iicmo.com  فراهم مي باشد. همايش مذكور 29 آذر ماه 1397 در دانشگاه تهران برگزار مي شود.